Persones treballant amb persones

Dret laboral i de Seguretat Social

Com a assessors en la matèria, oferim un servei integral: des de la confecció de documents oficials, fins a la representació davant organismes públics de tota índole i reunions d’empresa, mantenint-li puntualment informat de totes les novetats rellevants que afectin a l’àmbit sectorial de la seva activitat empresarial.

  • Actualització laboral: remissió d’informes periòdics sobre les novetats de la branca social del dret.
  • Consultoria: disposam d’un servei àgil i permanent, tant verbal com a escrit, sobre qualsevol qüestió derivada de les relacions laborals en l’empresa.
  • Redacció d’escrits amb contingut legal: acomiadaments disciplinaris, extincions per causes objectives (individuals o col·lectius, ERO, ERTE). Participam en la instrucció i resolució d’expedients contradictoris i formalitzam escrits simples de contingut jurídic-laboral (sol·licitud d’excedències, permisos, ascensos, dimissions, etc.
  • Assessorament: actuam en qualitat d’assessors davant directius, representants dels treballadors o sindicats, assistint a reunions al centre de treball.
  • Administracions públiques: assistim a la seva empresa davant els organismes de l’Administració Autonòmica i de l’Estat per resoldre qualsevol incidència.
  • Representació: actuacions davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social, òrgans de conciliació, i instàncies judicials de tota índole.
  • Recursos: valoració i formulació d’al·legacions i recursos administratius i judicials davant l’Administració Pública i davant els Tribunals de la Jurisdicció Social i Contenciós-Administrativa.