Persones treballant amb persones

Assessorament legal i gestió de prevenció de riscos laborals

En prevenció, som l'empresa

Gestió de prevenció de riscos laborals

C.SEDANO Y ASOCIADOS S.L. gestiona les obligacions empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals mitjançant la prestació dels següents serveis:

 • Definició i negociació del model d’organització de la prevenció en l’empresa.
 • Definició, seguiment i control del pla de prevenció de riscos laborals, avaluació inicial de riscos, planificació de l’activitat preventiva i estudis i plans de seguretat i salut a obres.
 • Posada en marxa i assessoria permanent de:
  • Treballador/s encarregats de prevenció
  • Servei propi de prevenció
  • Servei de prevenció aliè
  • Servei Mancomunat
 • Estudi de les ofertes d’externalización dels serveis de prevenció.
 • Negociació, supervisió i coordinació amb les empreses de prevenció alienes.
 • Implantació del procediment de coordinació d’activitats empresarials:
  • Cooperació en activitats empresarials compartides
  • Informació i instrucció a tercers
  • Vigilància del compliment normatiu per les empreses contractistes i subcontractistes
 • Concertació dels serveis externs d’auditoria.
 • Seguiment i gestió de les mesures preventives.
 • Comprovació de l’existència de mesures d’emergències internes i/o externes.
 • Constatació del compliment de l’obligació d’informació als treballadors dels riscos genèrics i específics.
 • Formalització de la constitució dels comitès de seguretat i salut.
 • Assistència i assessorament als comitès de seguretat i salut. Confecció i redacció de convocatòries, ordre del dia i actes de les reunions.
 • Elaboració d’informes sobre legislació i normativa aplicable en els casos que els requereixi l’empresa.
 • Redacció dels documents requerits legalment.
 • Elaboració i implantació de protocols d’assetjament.
 • Assessorament i assistència en procediments de denúncia per assetjament.
 • Coordinació de l’assistència tècnica de la Mútua asseguradora dels riscos professionals.
 • Seguiment de la pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors.
 • Assessoria en matèria d’acreditacions i reconeixements mèdics especials als treballadors.
 • Assessoria sobre la formació necessària a impartir als treballadors i tècnics de l’empresa.
 • Representació de l’empresari en la negociació amb els treballadors, els seus representants, i sindicats en matèries preventives.
 • Supervisió i control de la documentació relativa als accidents de treball. Recerca interna.
 • Compareixença davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social i/o Autoritat Laboral en nom de l’empresa.
 • Redacció i presentació d’escrits d’al·legacions i recursos en via administrativa.
 • Actualització permanent de la legislació i qualsevol normativa en matèria de prevenció.
 • Consultes on-line via internet sobre qualsevol de les matèries.