Els nostres professionals al servei de la seva empresa

Fiscal, mercantil i contable

No fem comptes, oferim resultats

Assessoria fiscal

 • Assessorament fiscal i tributari a empreses i professionals.
 • Assistència i representació a inspeccions tributàries.
 • Diagnòstic economicofinancer i planificació fiscal.
 • Auditories internes i externes.
 • Compliment de la normativa fiscal.
 • Declaracions de Renda i Patrimoni.
 • Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Impost sobre la Renda de No Residents.
 • Ajornament i fraccionaments de pagament.
 • Fiscalitat de l’empresa familiar i reestructuració empresarial.

Assessoria mercantil

 • Constitució i posada en marxa de societats mercantils.
 • Redacció d’estatuts.
 • Redacció actes i assistència a Juntes.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Dissolució i liquidació de societats.

Assessoria contable

 • Assessorament comptable a empreses i professionals.
 • Confecció mecanitzada de comptabilitats.
 • Confecció i presentació de declaracions mensuals, trimestrals i anuals.
 • Revisió periòdica i tancaments anuals.
 • Impost de Societats.
 • Legalització llibres de comptabilitat.
 • Confecció i dipòsit comptes anuals.
 • Consolidació comptable grups d’empreses.
 • Anàlisi de balanços i estudis comparatius amb anys anteriors.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si no accepta la llei de cookies és possible que algunes funcionalitats no s'executin correctament. Faci clic a "Acceptar" per acceptar la nostra política de cookies